Smartengeld

SMARTENGELD

Schadevergoeding voor leed, pijn en verminderde levensvreugde
Smartengeld, ook immateriële schadevergoeding genoemd, is een schadevergoeding voor geleden pijn, toegebracht leed en verminderde levensvreugde. Smartengeld is een vergoeding voor de gevolgen van een ongeval anders dan gemaakte kosten (materiële schade).

Voor de toekenning van smartengeld is lichamelijk gewond raken geen vereiste. Ook als je alleen geestelijk letsel hebt opgelopen kan je recht hebben op een smartengeldvergoeding.


Wanneer wordt smartengeld toegekend?
In Nederland wordt smartengeld toegekend in situaties waarin iemand immateriële schade heeft geleden als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, medische fout, misdrijf of schending van de privacy. Enkele voorbeelden van situaties waarin smartengeld kan worden toegekend zijn:

  1. Verkeersongevallen: Slachtoffers van verkeersongevallen waarbij zij letsel hebben opgelopen.
  2. Medische fouten: Als gevolg van medische fouten of nalatigheid kunnen patiënten ernstig letsel oplopen.
  3. Arbeidsongevallen: Werknemers die letsel oplopen als gevolg van een arbeidsongeval, waarbij de werkgever aansprakelijk is.
  4. Mishandeling of geweldsmisdrijven: Slachtoffers van mishandeling, aanranding of andere geweldsmisdrijven.
  5. Onrechtmatige daad: Bij situaties zoals laster, smaad, of schending van privacy.
  6. Beroepsziekten: Werknemers die een beroepsziekte oplopen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen of omstandigheden op de werkplek.
  7. Verlies van dierbaren: Nabestaanden kunnen in bepaalde gevallen recht hebben op vergoeding van smartengeld als een naaste overlijdt als gevolg van andermans fout of nalatigheid.


De hoogte wordt bepaald door uitspraken van rechters in vergelijkbare gevallen
Over de hoogte van het smartengeld wordt in veel gevallen onderhandeld tussen uw advocaat en de verzekeraar. Dit betekent dat partijen samen afspreken welk bedrag wordt toegekend voor de geleden immateriële schade. Voor het berekenen van de hoogte van het smartengeld wordt gekeken naar eerder in soort gelijke gevallen door rechters toegewezen bedragen.

De ANWB stelt de Smartengeldgids (website ANWB smartengeldgids) samen, waarin uitspraken van rechters over de hoogte van het smartengeld worden verzameld. De bij een letselschadezaak betrokken partijen  zoals advocaten, verzekeraars en rechters gebruiken de ANWB-smartengeldgids om smartengeld te berekenen.

Indien partijen geen overeenstemming bereiken, kan een rechter verzocht worden de hoogte van het smartengeld te bepalen. Het smartengeld laten vaststellen door de rechter brengt een risico met zich mee. Onderhandelen voorkomt deze onzekerheid.

 

Relevante factoren bij het bepalen van smartengeld
Hoeveel smartengeld u kunt krijgen, is afhankelijk van onder meer het ongeval, de ernst van uw letsel en de invloed van het ongeval en het letsel uw verwondingen op uw leven.

Bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld spelen onder andere de volgende factoren een rol:

 • Aard en ernst van het letsel. De aard en ernst van het lichamelijke of psychische letsel zijn cruciale factoren. Ernstige en blijvende letsels leiden over het algemeen tot hogere bedragen;
 • Duur van het letsel. Langdurig lijden kan resulteren in een hogere vergoeding;
 • Duur en intensiviteit van de medische behandeling (waaronder ziekenhuisopnamen en revalidatie) als gevolg van het letsel;
 • De omvang van de geleden en in de toekomst te lijden pijn;
 • De omvang van de (blijvende) lichamelijke beperkingen;
 • De impact van deze beperkingen op het dagelijks leven van het slachtoffer (denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen voor wonen of sociale contacten, de mogelijkheid om te kunnen blijven reizen of mobiel te zijn);
 • Leeftijd en levensverwachting van het slachtoffer;
 • De gevolgen van het letsel voor het beroep en werk van het slachtoffer;
 • De zichtbare consequenties van het letsel (bijvoorbeeld: wordt het slachtoffer voortdurend geconfronteerd met de cosmetische gevolgen);
 • De invloed van de beperkingen en het letsel op hobby’s, sport en vrijetijdsbesteding van het slachtoffer.
 • De mate van schuld van de aansprakelijke partij (is er bijvoorbeeld bewust letsel toegebracht of is er sprake geweest van een ongeluk);
 • De wijze waarop de schade door de wederpartij is behandeld en de duur van het letselschadetraject;

Voor de hoogte wordt vaak gekeken naar soortgelijke (historische) gevallen beschreven in de Smartengeldgids, waar het letsel, de duur enz. betreft. Deze bedragen moeten vertaald worden naar de huidige tijd en recente ontwikkeling in de literatuur.

 

Hoeveel smartengeld kan ik ongeveer verwachten

De onderstaande tabel geeft u een algemeen inzicht in het smartengeldbedrag dat u globaal mag verwachten (bron: Smartengeld).

 1. Gering letsel € 100-,- tot € 2000,–;
 2. Licht letsel € 2.000,– tot € 3.500,–;
 3. Matig letsel € 3.500,– tot € 9.000,–;
 4. Ernstig letsel € 9.000,– tot € 21.000,–;
 5. Zwaar letsel € 21.000,– tot € 43.000,–;
 6. Zeer zwaar letsel € 43.000,– tot € 76.000,–;
 7. Uitzonderlijk zwaar letsel € 76.000,– tot € 250.000,–.

Hieronder worden de verschillende categorieën toegelicht.

 1. Gering letsel

Enkelvoudig letsel
– normale dagtaak gedurende 1 week tot max. 13 weken niet kunnen verrichten als gevolg van bedrust of gekwetst lichaamsdeel
– geneeskundige hulp ingeroepen
– eventueel ziekenhuisopname
– pijn geleden

Voorbeelden
– kneuzingen
– schaafwonden, vleeswonden
– lichte hersenschudding
– kleine botbreuken
– algeheel herstel

 1. Licht letsel

Meervoudig letsel
– eventueel korte ziekenhuisopname
– eventueel operatieve ingreep
– gedurende een aantal maanden arbeidsongeschikt
– enige tijd bedrust of onmogelijkheid zich normaal voort te bewegen
– lopen met krukken of één of meer stokken, dan wel met een verband
– enige tijd afhankelijk van de hulp van een verple(e)g(st)er of verzorg(st)er
– soms littekens ten gevolge van verwonding zichtbaar – soms revalidatie
– geen beperkingen bij uitoefening vroeger beroep en sportbeoefening
– algeheel herstel, met uitzondering van littekens

Voorbeelden
– schouderluxatie probleemloos genezen
– geringe blijvende visusvermindering
– niet-gecompliceerde fracturen ledematen of skeletdelen
– inwendig letsel
– gebitsbeschadiging
– (ontsierend) litteken

 1. Matig letsel

Meervoudig letsel
– korte periode ziekenhuisopname en/of bedrust
– geruime tijd afhankelijk van hulp
– eventueel operatieve ingrepen
– medische behandeling vergt maximaal 1 jaar
– lichte handicap op geestelijk of lichamelijk gebied
– oorspronkelijk beroep kan worden uitgeoefend (eerst ten dele, later geheel) zij het dat dit zwaar valt – soms is revalidatie nodig
– geen algeheel herstel
– gering functieverlies Voorbeelden
– gecompliceerde breuken
– kniebanden gescheurd
– amputatie deel van vinger
– verlies (deel) eigen gebit
– blijvend nekletsel, whiplash
– ontsierend litteken ten gevolge van vleeswonden
– psychische schade ten gevolge van verkrachting, ontucht, incest

 1. Ernstig letsel

Meervoudig letsel
– langere periode ziekenhuisopname
– geruime tijd afhankelijk van hulp
– vaak maandenlang bedrust
– eventueel operatieve ingrepen
– medische behandeling vergt minimaal 1 jaar
– matige handicap op lichamelijk en/of geestelijk gebied
– oorspronkelijk beroep kan worden uitgeoefend (aanvankelijk ten dele, later geheel) zij het dat dit zwaar valt – soms is revalidatie nodig
– geen algeheel herstel
– functieverlies lichaamsdeel

Voorbeelden
– ernstige verbrijzelingsfractuur
– belangrijke blijvende visusvermindering
– eenzijdige doofheid
– korte tijd bewusteloos of in coma
– beenverkorting
– schedelbasisfractuur
– ernstige whiplash
– ernstig inwendig letsel

 1. Zwaar letsel

Meervoudig letsel
– langere periode ziekenhuisopname
– ernstige verwondingen
– levensgevaar
– lang genezingsproces
– levenslange zware handicap
– beroepsuitoefening vaak onmogelijk of niet volledig mogelijk; omscholing noodzakelijk
– medische behandeling, begeleiding en revalidatie kan enkele jaren vergen
– aantal malen ziekenhuisopname
– vaak grof ontsierende littekens
– soms huidtransplantatie
– soms inbreng kunststofgewrichten of ander kunststofmateriaal
– geen uitzicht op herstel
– functieverlies lichaamsde(e)l(en)

Voorbeelden
– langere tijd bewusteloos of in coma
– soms langdurig niet-stabiele toestand op geestelijk gebied en/of karakterverandering
– verlies reuk en/of smaak

 1. Zeer zwaar letsel

Meervoudig letsel
– persoonlijk leven en beroepsleven blijvend veranderd in negatieve zin
– algeheel verlies of functieverlies van een bepaald lichaamsdeel waardoor eventueel prothese nodig
– ernstige ontsieringen met gevolgen voor privéleven en/of werk
– blijvend ongeschikt voor beroep of bedrijf soms zelfs voor omscholing voor ander beroep
– levenslange medische begeleiding en controle

Voorbeelden
– ernstige blijvende storing geestelijk vermogen en geestelijke stabiliteit
– ernstige brandwonden
– verlies of functieverlies arm, been, hand, voet
– hoge dwarslaesie waarbij men normaal kan eten, communiceren, televisie kijken, lezen, kaartspelen
– blindheid beide ogen
– verlies spraakvermogen

 1. Uitzonderlijk zwaar letsel

Meervoudig letsel
– blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel
– eventueel blijvend op een rolstoel aangewezen
– kan niet thuis worden verpleegd, maar in een psychiatrische inrichting of een verpleeghuis
– totale arbeidsinvaliditeit

Voorbeelden
– totale dwarslaesie
– mogelijkheid tot communicatie verloren of ernstig beperkt
– bijzonder zware brandwonden, waardoor zichtbaar ernstig misvormd

 

Smartengeld voor iemand anders dan het slachtoffer
Smartengeld voor een ander dan het slachtoffer is ook mogelijk. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van affectieschade. Affectieschade is schade, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden van een naaste of doordat een naaste zeer ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een gepleegd strafbaar feit. Vergoeding van affectieschade kan worden gevorderd in strafzaken met betrekking tot strafbare feiten die zijn gepleegd op of na 1 januari 2019. Bij affectieschade worden vaste standaardbedragen gebruikt.

Een andere vorm van schade is shockschade. Deze kan ontstaan als u direct wordt geconfronteerd met de heftige gevolgen van een ongeval en u daardoor psychisch letsel oploopt.

 

Smartengeld en belasting
De smartengeldvergoeding is geen inkomen die u moet opgegeven in box 1. Het smartengeld kan uiteraard wel onderdeel gaan vormen van uw vermogen (box 3). Indien het heffingsvrije vermogen wordt overschreden zult u over het rendement vermogensrendementsbelasting te betalen . Dit kan bijvoorbeeld doordat uw spaargeld zoveel gegroeid is dat het de heffingsvrije som overschrijdt.

 

Smartengeld en Toeslagen, Participatiewet (bijstand en AIO)
Gemeentes en andere uitkeringsinstanties kunnen eigen regels hebben over inkomen en vermogen. Smartengeld kan invloed hebben op het ontvangen van toeslagen en uitkeringen. Het is daarom zeer belangrijk om u te laten informeren voordat u een schadevergoeding accepteert.

 

Brons & Visser Advocaten heeft jarenlange ervaring met letselschade en het berekenen van de hoogte van smartengeld. Wij zijn ervaren letselschade specialisten en onderhandelaars. Bel voor een kennismaking en advies naar 0642022876 of 0624693350 of mail naar info@bronsenvisser.nl of gebruik ons contactformulier.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Wilt u weten wat wij in uw specifieke situatie voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Dan weet u vervolgens snel en exact waar u aan toe bent.

Wie zijn Brons & Visser?

IMG_6115

Jenny Visser

Mijn naam is Jenny Visser en ik ben sinds 1998 advocaat. Ik sta zo'n 18 jaar slachtoffers van ongevallen bij. Ik adviseer slachtoffers ook op het gebied van arbeidsrecht en re-integratie.

visser@bronsenvisser.nl

06-42022876

Eric

Eric Brons

Mijn naam is Eric Brons. Ik ben sinds 1998 gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van letselschade. Daarnaast verhaal ik ook door letselschade veroorzaakte kosten van zorgverzekeraars en loondoorbetaling van werkgevers.

brons@bronsenvisser.nl

06-24693350

"Wij vinden het belangrijk om goed naar u te luisteren, u duidelijk uit te leggen hoe wij u kunnen helpen en wat u te wachten staat. Wij stellen alles in het werk om uw leven zoveel mogelijk weer op de rit te krijgen en al uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Daarbij communiceren wij duidelijk en dragen zorg voor goede bereikbaarheid".